Literasi Maklumat

Konsep Literasi Maklumat

Literasi Maklumat adalah suatu kemahiran yang digunakan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa-apa jua format serta mengggunakan maklumat tersebut secara aktif. Ia juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengakses dan menilai maklumat bagi membantu membuat pemilihan dan penyelesaian masalah secara efektif.

Kepentingan Literasi Maklumat

A. Dasar pembangunan negara: 

 1. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan k-ekonomi dan k-masyarakat.
 2. Memperkukuhkan pembangunan modal insan untuk menghasilkan tenaga manusia berpengetahuan
 3. Kerajaan menghendaki seluruh rakyatnya mempelajari, memahami dan menguasai pengetahuan IT
 4. Matlamat Pendidikan Negara ialah melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,   berterampilan dan sejahtera selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 5. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Bestari yang berpusatkan pelajar dan dipermudahkan dengan bantuan ICT
 6. Pembangunan ICT dalam pendidikan
 7. Hidup dan bersaing dalam dunia dan ekonomi global yang terlalu bergantung kepada maklumat
 8. Belajar berdikari secara beransur-ansur untuk menghayati konsep pendidikan seumur hidup

B. Dari aspek Ekonomi

Menurut Barner (1996) beberapa budaya di tempat kerja telah dikenal pasti. Berasaskan budaya-budaya ini, pekerja zaman ,maklumat ini perlulah mereka yang mempunyai literasi maklumat bagi memenuhi keperluan :

 1. Organisasi maya (Virtual Organization)
 2. Bertindak sebagai Pembekal, Pengeluar dan Pengurus Maklumat
 3. Ramai pekerja sementara, sambilan dan dari latar belakang yang pelbagai
 4. Penggunaan komputer dan sistem elektronik
 5. Setiap organisasi dan individu perlu terus belajar dan mengikuti latihan(Learning Organization)

C. Siapakah yang dikatakan sebagai seorang yang “Berliterasi Maklumat”?

 1. Boleh mengenalpasti maklumat yang diperlukan
 2. Boleh mengenalpasti bila maklumat diperlukan
 3. Bagaimana dan di mana maklumat boleh dikesan
 4. Menilai secara kritikal maklumat dan sumber maklumat
 5. Menggunakan maklumat bagi tujuan tertentu dan mengikut keutamaan
 6. Melaporkan maklumat dengan berkesan sama ada secara verbal, penulisan atau teknologi
 7. Mengguna maklumat yang diperoleh secara beretika.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close